GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

ENERGI & EXERGI

Image

Energi kan inte förbrukas,
energi kan endast omvandlas
från en energiform till
en annan energiform.

Om Energi - Energi är konstant!

Till exempel kan kemisk energi i bensin omvandlas till värme och tryckenergi i en förbränningsmotor. Dessa energiformer förvandlas i sin tur till rörelseenergi i motorns innanmäte och vidare till växellådan ut i hjulaxlarna och ut på hjulen. Bilen får därmed rörelse energi och vi kan transportera oss. På vägen från bensinen till hjulen sker många energiomvandlingar, dessa är behäftade med förluster i form av bl a friktion. Bensinen vi tankar utnyttjas egentligen rätt dåligt. Verkningsgraden för en bensinmotor är inte bättre än ca 30 %. Dessutom tappar vi många av dessa procenten ytterligare i energiomvandlingar från vevaxeln till hjulen, se bilden.

Ändå om vi skulle analysera den energi som vi stoppar in i motorn, skulle vi kunna hitta tillbaka varenda Wh på vägen ut från bilen. Största energimängden förvandlas till värme i avgaserna, i kylsystemet och som friktion i lager m m. Detta innebär att energin som vi matat in kommer ut igen, men i andra former än bensinenergi.  
Image

Om Exergi - Rätt energiform skall användas till rätt arbete!

Moderna elmotorer har en verkningsgrad upp mot ca 98%. Exergin för el kan därmed sättas till 0,98 och 10.000 kWh el innehåller då 9.800 kWh exergi.

Olja som förbränns för att värma ett hus har en exergi på 0,85. Detta gör följande, 1 m3 olja innehåller 10.000 kWh energi och således 8500 kWh exergi.  

Fjärrvärme med en temperatur om 80 °C som omvandlas till rumsluft om 20 °C har exergin 0,17, vilket ger att 10.000 kWh fjärrvärme innehåller därmed 1.700 kWh exergi.  

Värmer vi ett hus med 10.000 kWh betyder det att vi förbrukar: 9800 kWh exergi om vi värmer huset med direktverkande el, 8500 kWh exergi om vi värmer huset med olja eller 1700 kWh exergi om vi värmer huset med fjärrvärme.

Exergin för fjärrvärmen är naturligtvis i ett tidigare energiomvandlingsskede beroende av hur fjärrvärmen alstras. Är fjärrvärmen en restprodukt från elalstring som i kraftvärmeverk blir exergin så låg som 0,17.

Att använda elen till uppvärmning är exergiförbrukning!

El med sin höga exergi skall endast användas till det el är bra på. Elen gör bäst nytta som belysning, att driva elmotorer eller datorer etc och då helst inom industri och andra värdeskapande verksamheter. El skall inte användas för att göra 20 grader varmt i huset, detta eftersom elen har en exergi mycket nära noll. Detta gäller även vid uppvärmning med värmepump av alla de slag, då el fortfarande är den bärande energin i processen.

För att jordklotet ska överleva samt att våra barn och barnbarn ska ha någon stans att leva och bo måste vi använda rätt energiform till uppvärmning. Därför bör du värma din bostad med någon form av fastbränsleeldning, fjärrvärme eller med spillvärme från t ex industrier.  

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!